Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#2351
Admin
Quản lý

Key: *****-*****-*****-8TH93-9766T
Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98843
Error Code: 0xC004C008

Key: *****-*****-*****-7HD4G-XQBMJ
Win 10 RTM CoreN Retail
Sub Type: [TH]X19-98880
Error Code: 0xC004C008

Key: *****-*****-*****-23HQJ-33WWR
Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98707
Activation Count: 0
Error Code: 0xC004C020

Key: *****-*****-*****-PXJHW-2GYQB
Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 0
Error Code: 0xC004C020

Key: *****-*****-*****-4C779-YDWVH
Win 10 RTM Core Retail
Sub Type: [TH]X19-98871
Error Code: 0xC004C008

Key: *****-*****-*****-TDCQH-RGDFV
Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]X19-98892
Error Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.