Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10

Được gắn thẻ: 

 • Tác giả
  Bài viết
 • #80
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 RTM Professional Retail

  Key: 64FJP-NW8C9-DXY9W-MR3GH-T3BP6
  Description: Win 10 RTM Professional Retail
  Sub Type: [TH]res-v3308
  Error Code: 0xC004C008

  Key: 6M69N-9HTDW-677RG-CFB9F-Q9M6G
  Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
  Sub Type: [TH]res-v3556
  Error Code: 0xC004C008

  #85
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-VTCJ9-TF4C6
  Description: Win 10 RTM Professional Retail
  Sub Type: [TH]res-v3308
  Error Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #145
  Admin
  Quản lý

  Key: *****-*****-*****-VKRTB-FGDGR
  Description: Win 10 RTM Professional OEM:NONSLP
  Sub Type: [TH]X19-99504
  Error Code: 0xC004C008

  Key: *****-*****-*****-BTFFP-D69TR
  Description: Win 10 RTM Professional OEM:NONSLP
  Sub Type: [TH]X19-99504
  Error Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #279
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 RTM Core OEM:DM
  Phone method
  Key: *****-*****-*****-D7176-J2QDQ
  Description: Win 10 RTM Core OEM:DM
  Sub Type EMIX19-99523
  Error Code OxC004C008

  Windows 10 RTM Professional Volume:MAK
  Key: *****-*****-*****-4WDY9-QV66Y
  Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
  Sub Type: EMIX19-98796
  Activation Count: 134


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #308
  Admin
  Quản lý

  Win 10 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-RRPJW-VH66T
  Description: Win 10 RTM Professional Retail
  Sub Type: [TH]res-v3308
  Error Code: Online Key

  Key: *****-*****-*****-JYGH7-46YP6
  Description: Win 10 RTM Professional Retail
  Sub Type: [TH]res-v3308
  Error Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #556
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 LTSC 2019

  Key: *****-*****-*****-HC3W7-8HXPC
  Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
  Sub type: [RS5]X21-83244
  Remaining: 490

  Key: *****-*****-*****-4CBBC-Q3YJP
  Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
  Sub type: [RS5]X21-83244
  Remaining: 495


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #557
  Admin
  Quản lý

  Win 10 RTM Enterprise LTSB 2016 (Volume:MAK, OEM)

  Key: *****-*****-*****-YQDMW-RX9R3
  Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
  Sub type: [RS1]X21-04959
  Remaining: 499

  Key: *****-*****-*****-FJ9PM-PR48Q
  Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
  Sub type: [RS1]X21-04959
  Remaining: 670


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #558
  Admin
  Quản lý

  Win 10 RTM Education Retail (OEM, MAK)

  Key: *****-*****-*****-GWTGT-H8RBY
  Description: Win 10 RTM Education Retail
  Sub Type: [TH]res-v3280
  Error Code: 0xC004C008

  Key: *****-*****-*****-TWQD2-V8RB3
  Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
  Sub Type: [TH]X19-98672
  Activation Count: 479

  Key: *****-*****-*****-42C96-GMT4Q
  Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
  Sub Type: [TH]X19-98670
  Activation Count: 235

  Key: *****-*****-*****-C9WHG-QYHY3
  Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
  Sub Type: [TH]X19-98672
  Activation Count: 490


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #559
  Admin
  Quản lý

  Win 10 RTM Professional Retail (OEM, MAK)

  Key: *****-*****-*****-RRB2B-R6YQB
  Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
  Sub type: [TH]X19-98798
  Remaining: 211

  Key: *****-*****-*****-M348R-TVJXM
  Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
  Sub type: [TH]X19-98800
  Remaining: 451

  Key: *****-*****-*****-T7PYM-F9CKM
  Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
  Sub type: [TH]X19-98801
  Remaining: 446


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #569
  Admin
  Quản lý

  Win 10 RTM Professional OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-DHWPD-WQKTP
  Description: Win 10 RTM Professional OEM:DM
  Sub Type: [TH]X19-99481
  Error Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #571
  Admin
  Quản lý

  Win 10 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-9K3W4-4X8XG
  Sub Type: [TH]res-v3308
  Error Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #592
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 RTM Professional OEM:NONSLP
  Key: *****-*****-*****-7CYV3-JTYP4


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #595
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 RTM Professional Retail

  Online

  Key: *****-*****-*****-BDJYY-CWF9G
  Key: *****-*****-*****-FKY8P-P9XTT
  Key: *****-*****-*****-XQ8MV-9BT6T
  Key: *****-*****-*****-TJWQ9-TF4C6
  Key: *****-*****-*****-4D8J9-3RR9G

  Sub Type: [TH]res-v3308
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #604
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 RTM Professional OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-9JB2D-9766P
  Key: *****-*****-*****-PKXGB-JK8XC
  Key: *****-*****-*****-GTDWJ-PKCKC
  Key: *****-*****-*****-GYFCF-TVJXC
  Sub Type: [TH]X19-99481
  Online Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #613
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 RTM Professional OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-TXDRH-GCQGP

  Sub Type: [TH]X19-99481
  Online Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.