Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 11

Được gắn thẻ: 

 • Tác giả
  Bài viết
 • #1899
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Core/Home Retail

  CID / Phone Activation

  Keys:
  *****-*****-*****-2Y4R3-2WF7H
  *****-*****-*****-FCXYQ-PYT3V
  *****-*****-*****-8MTWF-MWQ97
  *****-*****-*****-KCKQD-KKXQV
  *****-*****-*****-V4YPD-63BK7
  *****-*****-*****-BTQBX-BKMK7
  *****-*****-*****-JQMMB-8FG3V
  *****-*****-*****-8TW3G-8TYK7
  *****-*****-*****-F8XT7-MBHX7
  *****-*****-*****-649TG-C9XQV
  *****-*****-*****-XK33X-2YT3V
  *****-*****-*****-QQPBP-HH63V
  *****-*****-*****-J6RJW-YP2HH
  *****-*****-*****-Y7Y27-46YK7
  *****-*****-*****-X9THQ-TCQDV
  *****-*****-*****-XV3Q4-VMHX7
  *****-*****-*****-YVKRJ-7FR7H
  *****-*****-*****-QBRTV-YY47H
  *****-*****-*****-8TWJK-Y7VX7
  *****-*****-*****-YHYRX-KQBK7
  *****-*****-*****-T2VQK-9HJVH
  *****-*****-*****-JRQBH-T3BK7
  *****-*****-*****-VVM2M-BBHX7
  *****-*****-*****-6PVY3-QRR7H
  *****-*****-*****-2PHK8-BWQ97
  *****-*****-*****-XQRHB-7MHX7
  *****-*****-*****-3QB9W-PKCHH
  *****-*****-*****-JBGT6-J2QDV
  *****-*****-*****-87B2H-HXMK7
  *****-*****-*****-3B8GT-TJF7H
  *****-*****-*****-T6247-M4G3V
  *****-*****-*****-87CGJ-K2D97
  *****-*****-*****-PQHKB-B4G3V
  *****-*****-*****-JBHQ2-9QBK7
  *****-*****-*****-PT4PP-V8Q97
  *****-*****-*****-PDCBV-GCQDV
  *****-*****-*****-T7GXK-P37X7
  *****-*****-*****-FCMWH-G6PHH
  *****-*****-*****-TBH6R-Q9MK7
  *****-*****-*****-6FHVX-TF397
  *****-*****-*****-VTHHC-FX8VH
  *****-*****-*****-2JFCM-BBHX7
  *****-*****-*****-JYMDY-FGDDV

  Sub Type: [TH]X19-98871
  CID Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1962
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-K3VRQ-VXMP6
  Sub: [TH]res-v3308
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1974
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional N Vol:MAK

  Key: *****-*****-*****-PJPR8-82QHB
  Sub: [TH]X19-98815
  Remaining: 440 Left


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2001
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Core/Home Retail

  CID / Phone Activation

  Keys:
  *****-*****-*****-2CGWR-PPQDV
  *****-*****-*****-CB6BH-JQKQV
  *****-*****-*****-HG6V8-DGPHH
  *****-*****-*****-GXKGB-BBHX7
  *****-*****-*****-DGB8Y-FGDDV
  *****-*****-*****-XTYPT-HFR7H
  *****-*****-*****-JRVDJ-PKCHH
  *****-*****-*****-HGMXQ-QRR7H
  *****-*****-*****-2XXXC-MP2HH
  *****-*****-*****-92W6X-FRG3V
  *****-*****-*****-G2J8K-QV63V
  *****-*****-*****-DC4V2-MP2HH
  *****-*****-*****-93KH9-FRG3V
  *****-*****-*****-GQPP8-MTDDV
  *****-*****-*****-PYWV2-RVVX7
  *****-*****-*****-HX9H2-DDBK7
  *****-*****-*****-Q84PD-MDWVH
  *****-*****-*****-8WJ7H-DRR7H
  *****-*****-*****-QVTJT-V6DDV
  *****-*****-*****-KK8W9-XKXQV
  *****-*****-*****-GPJ2Q-3PD97
  *****-*****-*****-9KHT6-BP2HH
  *****-*****-*****-JXKRG-XQBK7
  *****-*****-*****-MKPGX-JXCHH
  *****-*****-*****-23PXW-33WVH
  *****-*****-*****-B9H6V-9BT3V
  *****-*****-*****-TTV6W-HMHX7
  *****-*****-*****-MQQRK-JXCHH
  *****-*****-*****-YC43B-RC2HH
  *****-*****-*****-7KDG4-R3KQV
  *****-*****-*****-2T676-722HH
  *****-*****-*****-YD6DP-P9XQV
  *****-*****-*****-F39CM-BBHX7
  *****-*****-*****-MK3DH-CYT3V
  *****-*****-*****-9PPTJ-GVJVH
  *****-*****-*****-P44WP-P9XQV
  *****-*****-*****-98QCG-GMT3V
  *****-*****-*****-WFPPK-C7JVH
  *****-*****-*****-KBQWM-XBT3V
  *****-*****-*****-YRQ42-J4397
  *****-*****-*****-T3J4W-PKCHH
  *****-*****-*****-QRRV9-8QKQV
  *****-*****-*****-VW7JH-CYT3V
  *****-*****-*****-QVC26-TJF7H
  *****-*****-*****-3YVDD-QRR7H
  *****-*****-*****-Q7GCM-PR397
  *****-*****-*****-RG2BV-46YK7
  *****-*****-*****-BFHY6-8TYK7
  *****-*****-*****-K9XVG-6F397
  *****-*****-*****-RT8PD-63BK7
  *****-*****-*****-4WFGH-JQKQV
  *****-*****-*****-X33R7-R9CHH
  *****-*****-*****-6RP3T-QYHX7

  Sub Type: [TH]X19-98871
  Phone Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2007
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-RWBM8-JFG6T
  Sub: [TH]res-v3308
  Code: 0xC004C008
  ➖➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Professional Education Retail

  Key: *****-*****-*****-TQGPH-R9DFY
  Sub: [RS1]X21-22361
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2019
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-P982Q-M7V22
  Key: *****-*****-*****-TQHXK-FRG6P

  Sub: [TH]X19-99481
  Code: 0xC004C008

  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-QK222-7CFC6
  Sub: [TH]res-v3308
  Code: 0xC004C008

  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Home/Core OEM:NONSLP

  Key: *****-*****-*****-X2PJP-P9XQT
  Sub: [TH]res-v3260
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2039
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Education N VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-G39GC-9QBM9
  Key: *****-*****-*****-8FB8T-6F4B9
  Key: *****-*****-*****-W8GY7-2R4B9
  Key: *****-*****-*****-3P4WD-49CJK
  Key: *****-*****-*****-8MPK2-FX8WK
  Key: *****-*****-*****-T74MC-2DKRX

  Code: Online Key
  Activation Left: 988+


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2042
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Enterprises 2015 VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-P37F3-RJRCM
  Key: *****-*****-*****-RB843-RJRCM
  Key: *****-*****-*****-4XKQY-JK8WY
  Key: *****-*****-*****-QJ9RK-4JRCM
  Key: *****-*****-*****-6WXV8-RX8WY

  Code: Online Key
  Activation Left: 991+
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Enterprises 2016 VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-4RKXY-MY643
  Key: *****-*****-*****-Q4PB9-6CRCD
  Key: *****-*****-*****-Y3F33-M7WWQ
  Key: *****-*****-*****-YMJHK-66QF3

  Code: Online Key
  Activation Left: 988+
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Enterprises 2019 VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-7TYBX-T8442
  Key: *****-*****-*****-Q68PK-C7MJP
  Key: *****-*****-*****-MFPVJ-QDDCC
  Key: *****-*****-*****-RWCGG-68442

  Code: Online Key
  Activation Left: 981+
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Enterprise N VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-7Y8G9-CDKTG
  Key: *****-*****-*****-46H4J-W44CT
  Key: *****-*****-*****-K3TYD-3PFCT
  Key: *****-*****-*****-3DPKP-PGYPT
  Key: *****-*****-*****-KRFVW-9TPJ6

  Code: Online Key
  Activation Left: 990+
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Enterprise VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-Y824W-XW3F4
  Key: *****-*****-*****-GJ882-9QBPF
  Key: *****-*****-*****-89CC4-GXXR4
  Key: *****-*****-*****-GCPG3-B98WR
  Key: *****-*****-*****-BWKKY-DPFCF

  Code: Online Key
  Activation Left: 993+
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Professional VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-Q68J9-7XMQB
  Key: *****-*****-*****-296WG-FVV3B
  Key: *****-*****-*****-2JMK6-GMT6Y

  Code: Online Key
  Activation Left: 530+
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Professional N VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-JF7PD-C373M
  Key: *****-*****-*****-PDRP7-QPFDM
  Key: *****-*****-*****-RKRG8-XW3HB
  Key: *****-*****-*****-D247J-QDBQM
  Key: *****-*****-*****-P8F7Y-88F9Y

  Code: Online Key
  Activation Left: 930+


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2069
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-W8X9K-FRG6T
  Key: *****-*****-*****-4RGBG-C9XTT
  Key: *****-*****-*****-HCHHF-PPQGT

  Sub: [TH]X19-98843
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2096
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Enterprise Volume:MAK

  Key: *****-*****-*****-JWHW6-2372M
  Sub Type: [TH]X19-98733
  Activation Count: 15 Left

  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-QWPKK-FRG6T
  Sub Type: [TH]X19-98843
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2113
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-DY8FY-DPFC6
  Key: *****-*****-*****-XBJGQ-T6PKG

  Sub: [TH]X19-98843
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2118
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-HCFMY-CWF9C
  Key: *****-*****-*****-3KTQK-KQBP2
  Key: *****-*****-*****-MX866-P7JXC

  Sub: [TH]X19-99481
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2126
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-4KFRH-YY49G
  Key: *****-*****-*****-6G8YX-P3726
  Key: *****-*****-*****-RFDBD-7T9TT

  Sub: [TH]x19-98843
  Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2127
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Core/Home Retail

  Key: *****-*****-*****-RR89B-KD7X7
  Key: *****-*****-*****-FCFJ8-2GYK7
  Key: *****-*****-*****-QXR99-2YT3V

  Sub: [TH]X19-98871
  Code: Online Key


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2185
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional Workstation Volume:MAK

  Key: *****-*****-*****-732X4-JHW4K
  Sub: [RS3]X21-43635
  Activation Count: 2600 Left


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.