Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10

Được gắn thẻ: 

 • Tác giả
  Bài viết
 • #1790
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-JJT78-DGPKC
  Sub Type: [TH]X19-99481


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1791
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-YVW6T-PDKTP
  Key: *****-*****-*****-3KQ88-GVJXC
  Key: *****-*****-*****-YGP6R-6Q722
  Key: *****-*****-*****-YGP6R-6Q722
  Key: *****-*****-*****-2XX8K-QV66P
  Key: *****-*****-*****-VG9RM-6VJXC
  Key: *****-*****-*****-9BQQW-VH66P
  Key: *****-*****-*****-JB237-T3BP2
  Key: *****-*****-*****-RYQB3-49CKC
  Key: *****-*****-*****-K4QR3-MDWXC
  Key: *****-*****-*****-FYXGP-27JXC
  Key: *****-*****-*****-WKBDD-KKXTP
  Key: *****-*****-*****-RMF24-K4R9C
  Key: *****-*****-*****-BKMDV-DRR9C
  Key: *****-*****-*****-4F86G-HFR9C
  Key: *****-*****-*****-HCW82-Q3WXC
  Key: *****-*****-*****-RTGQK-9HJXC
  Key: *****-*****-*****-BKXWM-3GPKC
  Key: *****-*****-*****-DXQRR-DJ3GP
  Key: *****-*****-*****-F24TK-TF4C2

  SubType: [TH]X19-99479


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1819
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Core/Home Retail

  CID / Phone Activation

  Keys:
  *****-*****-*****-BJX9M-RC2HF
  *****-*****-*****-PDQ29-BKMK4
  *****-*****-*****-J46QH-G6PHF
  *****-*****-*****-VM7PF-8B47F
  *****-*****-*****-4GQK3-RJQ94
  *****-*****-*****-W7B3G-P7JVF
  *****-*****-*****-63T96-KTPHF
  *****-*****-*****-2GW2J-YP2HF
  *****-*****-*****-6HVPP-6JF7F
  *****-*****-*****-C8DH7-VT9QR
  *****-*****-*****-TK6P6-722HF
  *****-*****-*****-CCDG4-3DBK4
  *****-*****-*****-MHCMD-H22HF
  *****-*****-*****-T7PM3-Y4G3R
  *****-*****-*****-B3BRP-PGYK4
  *****-*****-*****-7D27H-HXMK4
  *****-*****-*****-VGX3W-4VVX4
  *****-*****-*****-62H6Y-CWF7F
  *****-*****-*****-8MVVR-BY47F
  *****-*****-*****-FJJV3-4GDDR
  *****-*****-*****-C22FH-46YK4
  *****-*****-*****-CKC2G-Y98VF
  *****-*****-*****-TQT84-KBT3R
  *****-*****-*****-Q6PQG-YG9QR
  *****-*****-*****-9TYB6-FVVX4
  *****-*****-*****-PJ64H-KHJVF
  *****-*****-*****-964QW-QDBK4
  *****-*****-*****-YT6PW-9TPHF
  *****-*****-*****-86FQ7-PWF7F
  *****-*****-*****-W7MBQ-8K8VF
  *****-*****-*****-HF2CW-9TPHF
  *****-*****-*****-9W8MT-3V63R
  *****-*****-*****-M2RWM-R6YK4
  *****-*****-*****-YKBF3-9763R
  *****-*****-*****-GMT4M-RC2HF
  *****-*****-*****-CXCYP-RVVX4
  *****-*****-*****-BK7BB-BBHX4
  *****-*****-*****-X4QTD-DV63R
  *****-*****-*****-VHXGK-XKXQR

  Sub Type: [TH]X19-98871
  Phone Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1823
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 RTM Enterprise Volume:MAK

  Key: *****-*****-*****-FDJDJ-D9MPF
  Sub Type: [TH]X19-98705
  Activation Count: 192 Left


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1826
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional, Workstation N VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-Q4WQY-PR6FT
  Sub Type: [RS3]X21-43648
  Activation Count: 445 Left


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1844
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

  Keys:
  *****-*****-*****-FYHW3-M7V22
  *****-*****-*****-GQ7HX-M98XC
  *****-*****-*****-B3XBC-GQ722
  *****-*****-*****-7WV7B-MY49C
  *****-*****-*****-MXH3P-P9XTP
  *****-*****-*****-M6324-CR4C2
  *****-*****-*****-V3BJ4-QGPKC
  *****-*****-*****-GT4WG-J2QGP
  *****-*****-*****-GC76T-XQBP2

  Sub Type: [TH]X19-99481
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1845
  Admin
  Quản lý

  Windows 10 RTM Education N Retail

  Key: *****-*****-*****-QYFPV-BDWWH
  Sub Type: [TH]X19-98837
  Code: 0xC004C008

  ➖➖➖➖➖➖➖

  Windows 10 RTM Education Retail

  Key: *****-*****-*****-GKKDX-HCFBY
  Sub Type: [TH]res-v3280
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1872
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-MMF43-RJRC2
  Sub Type: [TH]X19-99481
  Code: Online Key
  ➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Professional VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-KJW4M-CWF9M
  Sub Type: [TH]X19-98798
  Activation Count: 148


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1891
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional

  Sub Type: [TH]res-v3308
  Error Code: 0xC004C008

  Keys:
  *****-*****-*****-DVQQK-CDKTT
  *****-*****-*****-9P4PY-KD726
  *****-*****-*****-DV6HY-VQWXG
  *****-*****-*****-774VY-F9CKG
  *****-*****-*****-63P3B-92FC6
  *****-*****-*****-TCYFJ-HMH26
  *****-*****-*****-B8BFR-R3KTT
  *****-*****-*****-7FFVT-WXCKG
  *****-*****-*****-7G9VW-CPQGT
  *****-*****-*****-RPGTW-HMH26
  *****-*****-*****-4KB93-9766T
  *****-*****-*****-2HMKV-MBH26
  *****-*****-*****-7J4HM-PR4C6
  *****-*****-*****-3KJ8H-6XXTT
  *****-*****-*****-B6TJP-YKMP6
  *****-*****-*****-BR7D9-H6DGT
  *****-*****-*****-D2HRH-QPFC6
  *****-*****-*****-6JXGH-X766T
  *****-*****-*****-BJQG7-MBH26
  *****-*****-*****-6J3V8-29XTT
  *****-*****-*****-JGXQH-MBH26
  *****-*****-*****-28W88-9TPKG
  *****-*****-*****-MPQRH-QPFC6
  *****-*****-*****-KQX47-M4G6T
  *****-*****-*****-D7MTQ-T6PKG
  *****-*****-*****-C8BXM-K766T
  *****-*****-*****-TBFH7-9BT6T
  *****-*****-*****-JQBKT-VCFC6
  *****-*****-*****-WYKJJ-78RC6
  *****-*****-*****-6RXJ8-K2FC6
  *****-*****-*****-9YKTR-Q9MP6
  *****-*****-*****-9X8MD-3PFC6
  *****-*****-*****-XGPJY-FGDGT
  *****-*****-*****-C89Y7-WK8XG
  *****-*****-*****-P6RGP-RVV26
  *****-*****-*****-YFJXC-27JXG
  *****-*****-*****-9X88Q-G83GT
  *****-*****-*****-P74YC-KW3GT
  *****-*****-*****-C4XP3-BG9TT
  *****-*****-*****-QWTG2-XTPKG
  *****-*****-*****-9Q2PF-JHV26
  *****-*****-*****-B93BX-JXCKG
  *****-*****-*****-3FBK2-4RG6T
  *****-*****-*****-4Y8TF-KBT6T
  *****-*****-*****-JYR99-C7JXG
  *****-*****-*****-PRQW7-T3BP6
  *****-*****-*****-YFRBF-YTDGT
  *****-*****-*****-VVT9Y-XBT6T
  *****-*****-*****-7FVWK-KQBP6
  *****-*****-*****-4VQVQ-M7V26
  *****-*****-*****-WWP6B-BBH26
  *****-*****-*****-XBJQP-4RG6T
  *****-*****-*****-2T2K2-FX8XG
  *****-*****-*****-WXRHY-KD726
  *****-*****-*****-TG3PH-7QWXG
  *****-*****-*****-X7WGY-92FC6
  *****-*****-*****-WJ7C2-27JXG
  *****-*****-*****-PVVV3-4GDGT
  *****-*****-*****-BJJRR-7H66T
  *****-*****-*****-KRD42-4RG6T
  *****-*****-*****-Q4V3Y-8FG6T
  *****-*****-*****-PTQW2-2DKTT
  *****-*****-*****-4DB44-PPQGT
  *****-*****-*****-TDWQX-66PKG
  *****-*****-*****-V6XTD-DV66T
  *****-*****-*****-J7QY7-94R9G
  *****-*****-*****-BW4XD-8K8XG
  *****-*****-*****-QJPGY-G3BP6
  *****-*****-*****-83TB6-J2QGT
  *****-*****-*****-G999H-QPFC6
  *****-*****-*****-T83DJ-D9MP6
  *****-*****-*****-768KW-PKCKG
  *****-*****-*****-P4GQP-VFR9G
  *****-*****-*****-GPGFP-XTPKG
  *****-*****-*****-VG74C-MP2KG
  *****-*****-*****-3K48K-CDKTT
  *****-*****-*****-3VVG4-MWRC6
  *****-*****-*****-RJK43-RJRC6
  *****-*****-*****-J8DX8-YP2KG
  *****-*****-*****-CQF23-8K8XG
  *****-*****-*****-KH2FG-XQBP6
  *****-*****-*****-9KYQH-6XXTT


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1901
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

  *****-*****-*****-TFKDB-RC2KC
  *****-*****-*****-42RDP-4RG6P
  *****-*****-*****-MB34G-PDKTP
  *****-*****-*****-WMKH3-4GDGP
  *****-*****-*****-CTRP6-XQBP2
  *****-*****-*****-PC6Y2-3YH22
  *****-*****-*****-KF2D7-T3BP2
  *****-*****-*****-DHQTW-RX8XC
  *****-*****-*****-J2QFH-B7V22
  *****-*****-*****-VJBVD-G83GP
  *****-*****-*****-RFPCB-XBT6P
  *****-*****-*****-HB2GW-HMH22
  *****-*****-*****-GFBCP-2DKTP
  *****-*****-*****-6VHP2-RVV22
  *****-*****-*****-Q7VTJ-2GYP2
  *****-*****-*****-K92JY-TXXTP
  *****-*****-*****-8WYMK-3RR9C
  *****-*****-*****-3TPHD-2WF9C
  *****-*****-*****-84KKT-8TYP2
  *****-*****-*****-6XDD7-8HV22
  *****-*****-*****-H6FKJ-MTDGP
  *****-*****-*****-PYY3X-WTYP2
  *****-*****-*****-TBWRF-6Q722
  *****-*****-*****-2M72K-66PKC

  Sub Type: [TH]X19-99481
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1937
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Core/Home Retail

  CID / Phone Activation

  Keys:
  *****-*****-*****-BYCP7-YY47H
  *****-*****-*****-YV4VW-WB47H
  *****-*****-*****-PKFV9-P37X7
  *****-*****-*****-QR79P-TMT3V
  *****-*****-*****-YPHBY-92D97
  *****-*****-*****-872DP-8XCHH
  *****-*****-*****-R3C4P-D69QV
  *****-*****-*****-JB9PD-9763V
  *****-*****-*****-V7BMB-JK8VH
  *****-*****-*****-BT8QT-6F397
  *****-*****-*****-JGGFV-94R7H
  *****-*****-*****-YX2F6-Y98VH
  *****-*****-*****-234CG-QYHX7
  *****-*****-*****-DYX83-DV63V
  *****-*****-*****-4FH6P-27JVH
  *****-*****-*****-4DTJ8-WB47H
  *****-*****-*****-9MVDD-B98VH
  *****-*****-*****-6H69J-29XQV
  *****-*****-*****-HBCWD-QRR7H
  *****-*****-*****-HFFMH-BDWVH
  *****-*****-*****-D8D8W-82QDV
  *****-*****-*****-242QV-M4G3V
  *****-*****-*****-9HTJ3-7T9QV
  *****-*****-*****-4FFJW-4VVX7
  *****-*****-*****-2WQ37-JQKQV
  *****-*****-*****-PGBTT-PDKQV
  *****-*****-*****-KJVDM-XBT3V
  *****-*****-*****-6243K-GJF7H
  *****-*****-*****-Q7JV8-W4397
  *****-*****-*****-26CP2-MP2HH
  *****-*****-*****-FVTWX-WTYK7
  *****-*****-*****-RV64X-KQBK7
  *****-*****-*****-982VH-7QWVH
  *****-*****-*****-CWP9J-7FR7H
  *****-*****-*****-JPD84-KBT3V
  *****-*****-*****-VYDPW-2GYK7
  *****-*****-*****-944R2-4RG3V
  *****-*****-*****-YKK4Q-B98VH
  *****-*****-*****-9GJCK-C7JVH
  *****-*****-*****-B3XVC-8XCHH
  *****-*****-*****-X8RRH-9BT3V
  *****-*****-*****-X8F7H-3J3DV
  *****-*****-*****-FVPJF-W8F7H
  *****-*****-*****-QWF9T-P7JVH
  *****-*****-*****-J73B9-9HJVH
  *****-*****-*****-86BPM-JK8VH
  *****-*****-*****-8344G-PDKQV
  *****-*****-*****-26VDQ-MDWVH

  Sub Type: [TH]X19-98871
  CID Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #1966
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Core OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-VRRCC-4RG3R
  Sub Type: [TH]X19-99550
  Code: 0xC004C008
  ➖➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Professional Retail

  Key: *****-*****-*****-6HYJT-Y98XG
  Key: *****-*****-*****-8JW4K-YDWXG

  Sub Type: [TH]X19-98845
  Code: 0xC004C008
  ➖➖➖➖➖➖➖

  Windows 10/11 RTM Professional OEM:DM

  Key: *****-*****-*****-YFV8Y-JK8XC
  Key: *****-*****-*****-6M2YG-C9XTP
  Key: *****-*****-*****-8WFX8-BWRC2

  Sub Type: [TH]X19-99481
  Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2000
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Core/Home Retail

  CID / Phone Activation

  Keys:
  *****-*****-*****-DYYW8-9TPHH
  *****-*****-*****-V6MG4-MWQ97
  *****-*****-*****-648WB-K763V
  *****-*****-*****-FG8YF-F6YK7
  *****-*****-*****-WBF9X-CDKQV
  *****-*****-*****-HYDWB-WHVX7
  *****-*****-*****-HQTR8-F3KQV
  *****-*****-*****-VPXTQ-4GDDV
  *****-*****-*****-CG2GX-YDWVH
  *****-*****-*****-QQWCM-39MK7
  *****-*****-*****-X7G77-GCQDV
  *****-*****-*****-GRH4Y-DPD97
  *****-*****-*****-7RB9M-RC2HH
  *****-*****-*****-K72QM-HT9QV
  *****-*****-*****-3FMMB-X4R7H
  *****-*****-*****-WGBP3-JTYK7
  *****-*****-*****-VWGQK-Y7VX7
  *****-*****-*****-4YPXC-7CD97
  *****-*****-*****-DC9XJ-HMHX7
  *****-*****-*****-GWG3Y-39MK7
  *****-*****-*****-GRCXK-8QKQV
  *****-*****-*****-RKYGY-WHVX7
  *****-*****-*****-2RKB4-DJ3DV
  *****-*****-*****-Q6G22-W2QDV
  *****-*****-*****-WXWVY-F9CHH
  *****-*****-*****-V99YR-GXXQV
  *****-*****-*****-PVQ92-P9XQV
  *****-*****-*****-9CTDY-JK8VH
  *****-*****-*****-C83BR-CR397
  *****-*****-*****-Y8W3K-KQBK7
  *****-*****-*****-3BQ43-C37X7
  *****-*****-*****-TV4P9-8QKQV
  *****-*****-*****-7GY8W-F3KQV
  *****-*****-*****-76BMC-6JF7H
  *****-*****-*****-K842Q-M7VX7
  *****-*****-*****-X22RD-BG9QV
  *****-*****-*****-C7G3P-YKMK7
  *****-*****-*****-6C79X-QV63V
  *****-*****-*****-83662-76DDV
  *****-*****-*****-JHQWW-4VVX7
  *****-*****-*****-63Q46-6F397
  *****-*****-*****-89CVH-7QWVH
  *****-*****-*****-789PQ-7T9QV
  *****-*****-*****-MDXC6-722HH
  *****-*****-*****-TJB7Y-QJ3DV
  *****-*****-*****-RG7DV-R9CHH
  *****-*****-*****-8FM2W-Q69QV
  *****-*****-*****-RCFQK-GJF7H
  *****-*****-*****-PPRK3-63BK7

  Sub Type: [TH]X19-98871
  Phone Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2003
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM ProfessionalN VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-PJPR8-82QHB
  Sub Type: [TH]X19-98815
  Activation Count: 435


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2011
  Admin
  Quản lý

  Windows 10/11 RTM Professional Vol:MAK

  Key: *****-*****-*****-4CMH2-RVV3B
  Sub: [TH]X19-98796
  Remaining: 70 Left


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.