Home Page Forums Bản quyền Office Office 2019

Được gắn thẻ: 

 • Tác giả
  Bài viết
 • #2209
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Office 2019 RTM Pro Plus VL_MAK_AE

  Key: *****-*****-*****-8XKTF-KBWKQ
  Key: *****-*****-*****-XWHPF-PPRXQ
  Key: *****-*****-*****-WHFGF-846T3
  Key: *****-*****-*****-RX3W9-H6FXQ
  Key: *****-*****-*****-9BM69-9HMDD

  Sub: X21-74157
  Keys Activation Count: 11000 PCs


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2221
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Office 2019 Professional Plus VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-WHFGF-846T3
  Sub Type: X21-74165
  License Type: Volume:MAK
  Activ. Count: 1520

  ➖➖➖➖➖➖

  Key: *****-*****-*****-XWHPF-PPRXQ
  Sub Type: X21-74165
  License Type: Volume:MAK
  Activ. Count: 2156

  ➖➖➖➖➖➖

  Key: *****-*****-*****-RX3W9-H6FXQ
  Sub Type: X21-74157
  License Type: Volume:MAK
  Activ. Count: 1556

  ➖➖➖➖➖➖

  Key: *****-*****-*****-8XKTF-KBWKQ
  Sub Type: X21-74157
  License Type: Volume:MAK
  Activ. Count: 4430


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2222
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Office 2019 RTM Project Pro VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-6RFP7-YY7PC
  Sub Type: X21-74110
  Activation Count: 847

  ➖➖➖➖➖➖

  Microsoft Office 2019 RTM Visio Standard VL:MAK

  Key: *****-*****-*****-BWFPG-6F6VF
  Key: *****-*****-*****-9X8PT-WXD3P

  Sub Type: X21-74237
  Activation Count: 933


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2300
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Office 2019 RTM Pro Plus VL_MAK_AE

  Key: *****-*****-*****-WHFGF-846T3
  Key: *****-*****-*****-8XKTF-KBWKQ
  Key: *****-*****-*****-RX3W9-H6FXQ

  Sub Type: X21-74165
  Activation Count: 6K PC Left


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2309
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Visio 2019 Standard VL MAK

  Key : *****-*****-*****-G7TRV-CYWK4
  Description : Office19_RTM19_VisioStd2019VL_MAK_AE
  Edition ID : VisioStd2019Volume
  Sub Type : X21-74237
  License Type : Volume:MAK
  Activ. Count : 946


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2310
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Project 2019 Professional VL MAK

  Key : *****-*****-*****-KFBRV-RGFWP
  Description : Office19_RTM19_ProjectPro2019VL_MAK_AE
  Edition ID : ProjectPro2019Volume
  Sub Type : X21-74110
  License Type : Volume:MAK
  Activ. Count : 823


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2313
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Office 2019 RTM Pro Plus VL_MAK_AE

  Key: *****-*****-*****-RX3W9-H6FXQ
  Sub Type: X21-74157
  Activation Count: 3942


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2336
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Visio 2019 Professional VL MAK

  Key : *****-*****-*****-9X8PT-WXD3P
  Description : Office19_RTM19_VisioPro2019VL_MAK_AE
  Edition ID : VisioPro2019Volume
  Sub Type : X21-74214
  Activ. Count : 382


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2339
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Project 2019 Professional VL MAK

  Key : *****-*****-*****-KFBRV-RGFWP
  Key Status : Valid
  Description : Office19_RTM19_ProjectPro2019VL_MAK_AE
  Edition ID : ProjectPro2019Volume
  Sub Type : X21-74110
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 4121 (1019)
  Activ. Count : 777


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2347
  Admin
  Quản lý

  Key: *****-*****-*****-BJXJG-8T2Y7
  Office19_RTM19_HomeStudent2019R_OEM_Perp
  Sub Type: X21-74350
  Error Code: 0xC004C008

  Key: *****-*****-*****-K3FR3-2WHJH
  Office19_RTM19_HomeStudent2019R_OEM_Perp
  Sub Type: X21-74350
  Error Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2373
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Visio 2019 Standard VL MAK

  Key: *****-*****-*****-G7TRV-CYWK4
  Key Status: Valid
  Description: Office19_RTM19_VisioStd2019VL_MAK_AE
  Edition ID: VisioStd2019Volume
  Sub Type: X21-74237
  License Type: Volume:MAK
  Channel: ltMAK
  Crypto ID: 4155 (103b)
  Activ. Count: 907


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2379
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Project 2019 Professional VL MAK

  Key : *****-*****-*****-KFBRV-RGFWP
  Key Status : Valid
  Description : Office19_RTM19_ProjectPro2019VL_MAK_AE
  Edition ID : ProjectPro2019Volume
  Sub Type : X21-74110
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 4121 (1019)
  Activ. Count : 741


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2380
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Visio 2019 Professional VL MAK

  Key : *****-*****-*****-9X8PT-WXD3P
  Key Status : Valid
  Description : Office19_RTM19_VisioPro2019VL_MAK_AE
  Edition ID : VisioPro2019Volume
  Sub Type : X21-74214
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 4153 (1039)
  Activ. Count : 204


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2386
  Admin
  Quản lý

  Office19_RTM19_VisioPro2019MSDNR_Retail
  Key: *****-*****-*****-RRP79-YDYFP
  Sub Type: X21-74660
  Error Code: 0xC004C008


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

  #2414
  Admin
  Quản lý

  Microsoft Project 2019 Standard VL MAK

  Key : *****-*****-*****-G7TRV-CYWK4
  Key Status : Valid
  Description : Office19_RTM19_VisioStd2019VL_MAK_AE
  Edition ID : VisioStd2019Volume
  Sub Type : X21-74237
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 4155 (103b)
  Activ. Count : 892


  Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.

 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.