Home Page Forums Bản quyền Windows Windows Server Phản Hồi về: Windows Server

#656
Admin
Quản lý

Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
*****-*****-*****-XY79G-D3Y3M

Windows Server 2021 RTM Server
Datacenter;*****-*****-***** Retail
*****-*****-*****-G6WT8-D9QWH

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail
*****-*****-*****-RC7FR-7H8VQ

Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail
*****-*****-*****-X7QBF-F63FR

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail
*****-*****-*****-JDMJ6-6849D

Windows Server 2016 RTM ServerStandard Retail
*****-*****-*****-8KCBG-MKPG4

Windows Server Essentials 2016 RTM ServerSolution Retail
*****-*****-*****-W32TR-K4T28

Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail
*****-*****-*****-K4WKT-YHBMF


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.