Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#2399
Admin
Quản lý

Microsoft Windows 10 Enterprise N VL MAK

Key : *****-*****-*****-X7C2G-V6DGK
Key Status : Valid
Product ID : *****-*****-*****-AA743
Extended PID : XXXXX-03303-005-112611-03-1031-9200.0000-2982023
SKU ID : *****-*****-*****-ba89-387294948fb6
Description : Win 10 RTM EnterpriseSN Volume:MAK
Edition ID : EnterpriseSN
Sub Type : [TH]X19-98773
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 3303 (ce7)
Activ. Count : 67


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.