Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 7 Phản Hồi về: Windows 7

#2346
Admin
Quản lý

Key: *****-*****-*****-RC8KP-Q9WJT
Windows 7 StarterN OEM:NONSLP
Sub Type: X15-39002
Error Code: Online Key

Key: *****-*****-*****-BF4MW-4DDHD
Windows 7 Home Basic OEM:COA
Sub Type: X15-37303
Error Code: 0xC004C008

Key: *****-*****-*****-G6D4M-RXRKC
Windows 7 Professional OEM:COA
Sub Type: X15-37341
Error Code: 0xC004C008


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.