Home Page Forums Bản quyền Windows Windows 10 Phản Hồi về: Windows 10

#2024
Admin
Quản lý

Microsoft Windows 10 Professional Workstation N VL MAK

Key : *****-*****-*****-Q4WQY-PR6FT
Key Status : Valid
Description : Win 10 RTM *****-*****-***** Volume:MAK
Edition ID : *****-*****-*****
Sub Type : [RS3]X21-43648
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 3924 (f54)
Activ. Count : 647


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.