Home Page Forums Bản quyền khác Crunchyroll Premium Phản Hồi về: Crunchyroll Premium

#1881
Admin
Quản lý

Crunchyroll Premium

[Email]:Maxelle93 | Email = True | Plan = FanPack - 1 Month | Benefits = [premium simulcast, manga library, concurrent streams.4, offline viewing, bento]
[Email]:Swordand1 | Email = True | Plan = Premium - 1 Month | Benefits = [ library, concurrent streams.1]
[Email]:Sizzila1 | Email = False | Plan = FanPack - 1 Month | Benefits = [premium, fan pack, no ads, catalog, streams.4, offline viewing, bento]
[Email]:ataleia2015 | Email = True | Plan = Premium - 1 Month | Benefits = [simulcast, manga library, concurrent streams.1]
[Email]:Power2025 | Email = False | Plan = Premium - 3 Months | Benefits = [ library, concurrent streams.1]
[Email]:vitim1235 | Email = True | Plan = FanPack - 1 Month | Benefits = [premium, fan pack, no ads, catalog, simulcast, manga library, concurrent streams.4, offline viewing, bento]
[Email]:Sozial123 | Email = True | Plan = FanPack - 1 Month | Benefits = [premium, fan pack, no ads, catalog, offline viewing, bento]
[Email]:Tangaroa1 | Email = False | Plan = Premium - 1 Month | Benefits = [premium, no ads, catalog, concurrent streams.1]
[Email]:Vastvalley194 | Email = False | Plan = FanPack - 1 Month | Benefits = [ library, concurrent streams.4, offline viewing, store.member offers and percent off.10, bento]
[Email]:Upland46 | Email = False | Plan = FanPack - 1 Month | Benefits = [premium viewing, store.member offers and percent off.10, bento]
[Email]:Taco9898 | Email = False | Plan = FanPack - 1 Month | Benefits = [premium, fan pack, no ads, catalog, concurrent streams.4, offline viewing, store.member offers and percent off.10, bento]


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.