Home Page Forums Bản quyền Windows Windows Server Phản Hồi về: Windows Server

#1050
Admin
Quản lý

Windows Server 2019 RTM Server Standard Retail

Key: *****-*****-*****-4F79M-G3DD3
Key: *****-*****-*****-DTC47-M4JWF

Sub Type: [RS5]X21-83401
Error Code: 0xC004C008
➖➖➖➖➖➖

Windows Server 2021 RTM Server Datacenter Azure Stack HCI AddOn Retail

Key: *****-*****-*****-T7MYB-39QWH
Sub Type: [Fe]X22-39485
Error Code: 0xC004C008
➖➖➖➖➖➖

Windows Server 2021 RTM Server Standard Retail

Key: *****-*****-*****-KJJCC-FYB3M
Sub Type: [Fe]X22-39497
Error Code: 0xC004C008
➖➖➖➖➖➖

Windows Server Essentials 2019 RTM Server Solution Retail

Key: *****-*****-*****-26YK2-BTF9D
Sub Type: [RS5]X21-83774
Error code: Online key


Vui lòng đăng nhập để xem nội dung đầy đủ.